Florian Schmitt
Geschäftsführer/vhs-Leiter
Renate Knaut
Pädagogische Leitung mit Prokura
Projektmanagement, Bildungsberatung, Familienbildung, Jugendbildung
Telefon:
+49 9761 3337
+49 9776 70909815
knaut@die-vhs.de
Lisa Bender
Grafik, Marketing
Telefon: +49 9776 7090980
Bettina Diepholtz
Zahlungsverkehr, Buchhaltung
Saskia Hofmann
Integration, Berufliche Bildung
Telefon: +49 9776 709098-16
Christiane Smart
Kundenservice, Kursplanung, Kursmanagement
Telefon:
+49 9776 7090980
smart@die-vhs.de