Florian Schmitt
Geschäftsführer/vhs-Leiter
Telefon:
+49 9776 7090980
fschmitt@die-vhs.de
Renate Knaut
Pädagogische Leitung mit Prokura
Projektmanagement, Bildungsberatung, Familienbildung, Jugendbildung
Telefon:
+49 9761 3337
+49 9776 70909815
knaut@die-vhs.de
Lydia Bangert
Kundenservice Stadt Münnerstadt
Telefon:
+49 9733 810532
Lisa Bender
Kursmanagement
Bettina Diepholtz
Zahlungsverkehr, Buchhaltung
Telefon:
+49 9776 7090980
diepholtz@die-vhs.de
Annett Golly-Gottwald
Integrationskurse, Grafik, Marketing
Telefon:
+49 9776 7090980
golly@die-vhs.de
Daniela Hauer
Kursmanagement
Saskia Hofmann
Volontärin
im Bereich berufliche Bildung
Telefon: +49 9776 7090980
s.hofmann@die-vhs.de
Nachricht schreiben
Christiane Smart
Kundenservice, Kursplanung, Kursmanagement
Telefon:
+49 9776 7090980
smart@die-vhs.de